" But when along train of abuses and usurpations, pursing inviably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism , it is their right, it is their duty to throw of such their goverment and provide new guards for their fucture security."

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ အခ်ိဳ ့

Aung San was born to U Pha, a lawyer, and his wife, Daw Suu, in Natmauk, Magway District, in central Burma on 13 February 1915.
၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း၊ မေကြးတိုင္း နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၌ ေရွ႕ေန ဦးဖာ ႏွင့္ ေဒၚစု တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။

Aung San received his primary education at a Buddhist monastic school in Natmauk, and secondary education at Yenangyaung High School.
မူလတန္းပညာကို နတ္ေမာက္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ သင္ယူဆည္းပူးခဲ့ၿပီး အထက္တန္းပညာကို ေရနံေခ်ာင္း အမ်ိဳးသားေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ သင္ယူခဲ့ပါသည္။
He went to Rangoon University (now the University of Yangon) and received a B.A. degree in English Literature, Modern History, and Political Science in 1938.
၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္စာေပ၊ ေခတ္သစ္သမိုင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ တို႔ျဖင့္ ဘီေအ ဘြဲ႕ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Names of Aung San
ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အမည္မ်ား

Name at birth: Htein Lin
ဇာတာပါအမည္ - ထိန္လင္း (မိဘမ်ားက အစ္ကိုျဖစ္သူ ေအာင္သန္းႏွင့္လိုက္ရန္ ေအာင္ဆန္းဟု ေခၚခဲ့သည္)

As student leader and a thakin: Aung San
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အမည္ - သခင္ေအာင္ဆန္း

Nom de guerre: Bo Tayza
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ အမည္ - ဗိုလ္ေတဇ

Japanese Name: Omoda Monji (面田紋次)
ဂ်ပန္အမည္ - အိုမိုဒါမြန္ဂ်ိ

Chinese Name: Tan Lu Sho
တ႐ုပ္အမည္ - ထန္လု႐ႈိ

Resistance period code name: Myo Aung, U Naung Cho
ေတာ္လွန္ေရးကာလ လွ်ိဳ႕ဝွက္အမည္ - မ်ိဳးေအာင္၊ ဦးေနာင္ခ်ိဳ

Contact code name with General Ne Win: Ko Set Pe
ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာအမည္ - ကိုစက္ေဖ

1932
He matriculated in the “A” category with distinctions in Burmese and Pali.
၁၉၃၂ ခုႏွတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ၌ ျမန္မာစာ၊ ပါဠိဘာသာ ဂုဏ္ထူးမ်ားျဖင့္ “ေအ” အဆင့္မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

1933
Aung San quickly became a student leader after he entered Rangoon University.
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကား၍ မၾကာမီပင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။
He was elected to the executive committee of the Rangoon University Students' Union (RUSU). He then became editor of their magazine Oway (Peacock's Call).
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ၎အဖြဲ႔မွ ထုတ္ေဝေသာ အိုးေဝမဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

1936 February
He was threatened with expulsion from the university, along with U Nu, for refusing to reveal the name of the author of the article Hell Hound At Large, which criticized a senior University official.
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေဖာ္ေဖာ္ဝါရီလတြင္ “ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေနၿပီ” ဟူသည့္ တကၠသိုလ္အရာရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိႀကီးတစ္ဦးအာ ရည္ညႊန္းထားသည့္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္အား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္ကို ျငင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ ကိုႏု(ေနာင္တြင္ သခင္ႏု) ႏွင့္အတူ တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ (ကိုႏု ေက်ာင္းထုတ္ခံရျခင္းမွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအား ပစ္ပစ္ခါခါ ေဝဖန္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္)
This led to the Second University Students' Strike and the university authorities subsequently retracted their expulsion orders.
အဆိုပါကိုစၥမ်ားသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ပယ္သည့္ အမိန္႔ကိုလည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရသည္။

1938
Aung San was elected president of both the Rangoon University Student Union (RUSU) and the All-Burma Students Union (ABSU), formed after the strike spread to Mandalay.
၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ မႏၱေလးသို႔ ကူးစက္ၿပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (၂) ရပ္လံုးတြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
In the same year, the government appointed him as a student representative on the Rangoon University Act Amendment Committee.
ထိုႏွစ္မွာပင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ တြင္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

1938 October
Aung San left his law classes and entered national politics. At this point, he was anti-British, and staunchly anti-imperialist.
၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ဥပေဒဘြဲ႔သင္တန္းကို ထားခဲ့ကာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို ကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ၿဗိတိသွ်ဆန္႔က်င္ေရးသမား၊ ယံုၾကည္ခ်က္ ျပင္းထန္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးသမား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
He became a Thakin (lord or master – a politically motivated title that proclaimed that the Burmese people were the true masters of their country, not the colonial rulers who had usurped the title for their exclusive use) when he joined the Dobama Asiayone (Our Burma Union), and acted as their general secretary until August 1940.
ဒို႔ဗမာအစည္အ႐ုံးဝင္ တစ္ဦးျဖစ္လာေသာအခါတြင္ သခင္တစ္ဦး (ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္၏ သခင္ အစစ္မ်ားျဖစ္သည္၊ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားက မတရားသိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္) ျဖစ္လာခဲ့ကာ ၁၉၄ဝ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ အထိ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
While in this role, he helped organize a series of countrywide strikes that became known as ME 1300 Revolution, named after the Burmese calendar year.
ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု ( ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃ဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားသည္ကို အစြဲျပဳ၍ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္) တြင္ ႏိုင္ငံတဝန္းသပိတ္ပြဲမ်ားကို စုစည္း ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

He also helped found another nationalist organization, the Freedom Bloc ( Bama-htwet-yat Gaing), by forming an alliance between the Dobama, the ABSU, politically active monks and Dr Ba Maw's Sinyètha (Poor Man's) Party, and became its general secretary.
အျခားေသာ အမ်ိဳးသားေရး အဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ဗမာထြက္ရပ္ဂိုဏ္းႀကီး ထူေထာင္ရာတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၎ အဖြဲႀကီးသည္ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၊ ျမန္ႏိုင္ငံလုံဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသားပါတီ တိုျဖင့္ မဟာမိတ္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
What remains relatively unknown is the fact that he also became a founder member and first secretary-general of the Communist Party of Burma (CPB) in August 1939. Shortly afterwards he co-founded the People's Revolutionary Party, renamed the Socialist Party after the Second World War.
၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့သူ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္ႏွင့္ အဆိုပါအဖြဲ႔တြင္ ပထမဆံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ သိပ္ၿပီးမထင္ရွားခဲ့ပါ။ မ်ားမၾကာမီ ကာလတြင္ ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီ ကို ထူေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္ ယင္းအဖြဲ႔ကို ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ဟုျပန္လည္အမည္ေပးခဲ့သည္။

1940 March
He attended the Indian National Congress Assembly in Ramgarh, India. However, the government issued a warrant for his arrest due to Thakin attempts to organize a revolt against the British and he had to flee Burma.
၁၉၄ဝ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အႏၵိယႏိုင္ငံ ရမ္ဂါတြင္ က်င္းပေသာ အႏၵိယအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္စည္းေဝပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရကို သခင္တို႔က ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရန္ႀကိဳးပမ္းအာထုတ္မႈျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဖမ္ဝရမ္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေျပးခဲ့ရသည္။
He went first to China, seeking assistance from the nationalist government of the Kuomintang, but he was intercepted by the Japanese military occupiers in Amoy, and was convinced by them to go to Japan instead.
ပထမတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔သြားေရာက္ကာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားထံမွ အကူအညီ ရယူရန္ ရည္ရြည္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္စစ္တပ္က အမိြဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ၾကားျဖတ္တားဆီးကာ ဂ်ပန္ျပည္သို႔သာသြားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

Family (မိသားစု)

While he was War Minister in 1942, Aung San met and married Khin Kyi, and around the same time her sister met and married Thakin Than Tun, the Communist leader.
၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလတြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ပါသည္။
Aung San and Khin Kyi had three children. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔တြင္ သားသမီး (၃) ေယာက္ထြန္းကားခဲ့သည္။
Their youngest surviving child, Aung San Suu Kyi, is a Nobel Peace Prize laureate and leader of the Burmese Opposition, the National League for Democracy (NLD).
အက္ရွင္က်န္ရစ္သူ သား၊ သမီးမ်ားမွ သမီးေထြးျဖစ္သူ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿငီမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ပါသည္။
Their second son, Aung San Lin, died at age eight, when he drowned in an ornamental lake in the grounds of the house.
ဒုတိယသားျဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းလင္မွာ ၈ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။
The elder, Aung San Oo, is an engineer working in the United States.
အႀကီးဆံုးျဖစ္သူ ေအာင္ဆန္းဦးသည္ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ရွိေနပါသည္။
Their youngest daughter, Aung San Chit, born in September 1946, died on 26th sep 1946
သမီးေထြးျဖစ္သူ ေအာင္ဆန္းခ်စ္ကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။
Aung San's wife Daw Khin Kyi died on 27 December 1988.
ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။

Assassination (လုပ္ႀကံခံရျခင္း)
On 19 July 1947, a gang of armed paramilitaries of former Prime Minister U Saw[citation needed] broke into the Secretariat Building in downtown Rangoon during a meeting of the Executive Council (the shadow government established by the British in preparation for the transfer of power) and assassinated Aung San and six of his cabinet ministers, including his older brother Ba Win, father of Sein Win leader of the government-in-exile, the National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB). A cabinet secretary and a bodyguard were also killed. U Saw was subsequently tried and hanged.
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ ၉ ဦး တို႔သည္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment

အခုလို လာေရာက္အားေပးၾကတာ အထူးပဲ ၀မ္းသာ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္ဗ်ား ... ။ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။
ေက်ာ္ထက္၀င္း နည္းပညာ (ဘားအံ)
www.kyawhtetwin.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...